Porovnání prospěchu ve zdejší a v navazujících školách.

  • Srovnáváno vysvědčení ze 6. třídy.
  • Založeno na dobrovolných informacích rodičů nebo žáků.
školní rok počet žáků v ročníku zhoršilo si průměr
(nad 10% průměru v ZŠ Tep.)
udrželo si průměr
(v 10% průměru v ZŠ Tep.)
zlepšilo si průměr
(pod 10% průměru v ZŠ Tep.)
nezjištěno
2006/2007 2 0 0 1 1
2007/2008 3 0 2 1 0
2008/2009 4 1 2 0 1
2009/2010 1 0 0 0 1
2010/2011 6 1 (G) 2 3 0
2011/2012 5 0 2 2 1
2012/2013 5 1 2 1 1
2013/2014 3 0 2 1 0
2014/2015 5 1 3 0 1
2015/2016 6 0 6 (2 ST) 0 0
2016/2017 6 1 3 (1 G) 2 0
2017/2018 5 1 3 0 1
2018/2019 8 0 6 2 0

CELKEM

59 6 33 13 7
CELKEM [%] 100 10,17 55,93 22,03 11,87
po očištění 52 6 33 13  
po očištění [%] 100 11,54 63,46 25,00  

Zkratka G znamená gymnázium, ST sportovní třída.

Autoevaluace školy

Autoevaluace školy a její další evaluační činnost slouží k poskytování nezbytné zpětné vazby vedení školy o tom, jak se škole daří naplňovat stanovené vzdělávací záměry a cíle. Jsou současně i hodnocením kvality školy a hodnocením kvality jejího ŠVP. Probíhá ve dvou sledovaných oblastech: efektivita vyučování, atmosféra vztahů (žák x spolužák, učitel x žák, učitel x rodič, učitel x učitel) a rovněž mapuje potenciál vzniku rizikových forem chování (např.: kouření, krádeže, šikana, agrese, alkohol, drogy atd.).