Spontánní hry
 • Probíhají po příchodu dětí do 800.
 • Při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů (dle potřeb, věku a schopností dětí).
Ranní kruh
 • Probíhá denně od 830 do 850.
 • Cílem ranního kruhu je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení naslouchaly a seznámily se s tématem.
Centra aktivit
 • V centrech aktivit si děti samostatně volí činnost v centrech o kterých se dozvěděly v ranním kruhu. Na výběr mají z pracovních koutků:
  1. výtvarný,
  2. čtecí a seznamovací,
  3. pokusů, omylů a objevů,
  4. dramatických činností,
  5. pracovní,
  6. hudební.
 • Centra aktivit probíhají od 905 do 930.
Pohybové aktivity
 • Probíhají v průběhu celého dne:
  • na počátku ranního kruhu,
  • před dopolední svačinou,
  • při pobytu venku,
  • odpoledne po odpočinku.
Pobyt venku
 • Je organizován mezi 1000 – 1200 dle věku, počasí a stavu ovzduší, za příznivého počasí i odpoledne.
 • Při pobytu venku jsou prováděny řízené a spontánní činnosti:
  1. sezónní činnosti,
  2. pohybové hry,
  3. prvky sportovních her,
  4. turistika,
  5. jízda na dopravních prostředcích,
  6. poznávací činnosti.
Odpočinek
 • Vychází z individuálních potřeb dětí.
 • Od 1230 do 1430 odpočívají děti při čtené nebo reprodukované pohádce.
 • Děti spát nemusejí, mají možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku nebo se zúčastňovat klidných aktivit (kreslení, prohlížení knih, společenské hry…).
Stravování
 • Strava je připravována ve školní kuchyni.
Pitný režim
 • Je zajištěn po celý den.
Odpolední činnosti
 • Od 1430 do 1630 je doba vyplněná hrami a činnostmi podle volby dětí ve třídě nebo na zahradě.