Vzdělávací obsah MŠ
TVP:Červen – Děti a jejich svět

Dopravní prostředky

 • doprava – dopravní značení, semafor, třídění dopravních prostředků
 • pravidla bezpečné jízdy
 • pohybové hry s reakcí na signál, jízda na odrážedlech a koloběžkách na dopravním hřišti, štafetové hry, překážkové dráhy
 • prostorová orientace, spolupráce a kooperace
 • procvičování sluchového vnímání, zrakové paměti,
 • procházky po okolí MŠ – sledujeme provoz, dopravní prostředky, značky
 • rozvoj hrubé motoriky – míčové hry, odrážedla
 • gymnastika mluvidel – zvuky dopravních prostředků
 • výtvarná činnost – doprava

Voda

 • voda a její charakteristika, podoby, skupenství a funkce vody
 • vodní živočichové a rostliny
 • pokusy s vodou, přelévání a určování množství
 • kladný postoj k péči o přírodu a okolí
 • kooperativní hry ve skupině – hry s vodou
 • probouzení fantazie u dětí – malba, tanec se šátky
 • prohlížení knih, práce s encyklopediemi
 • udržování rovnováhy, rychlá reakce
 • dechová a relaxační cvičení
 • pozorování vody v prostředí kde žijeme, procházka do přírody

Piráti

 • sociální a interaktivní hry, dramatické činnosti, hudebně pohybové hry
 • koordinace ruky a oka při práci s drobnými předměty
 • chůze v přírodním terénu, překonávání překážek
 • artikulační cvičení, básně a písně
 • orientace v knize, mapě
 • práce s příběhem, vyprávění
 • estetické a tvůrčí aktivity

Loučíme se s předškoláky

 • nácvik písní a básní na loučení s předškoláky
 • rozvoj pohybové paměti a tanečních aktivit
 • seznámení s možným nebezpečím o prázdninách
 • rozvoj prosociálního vnímání – loučíme se s kamarády, jak nám spolu bylo
 • porovnávání – rozdíly (škola X školka)
 • rozvoj rytmického cítění

11. 7. 2024, Markéta Mašková
TVP – Duben: Cesta kolem světa

   

Jaro v trávě – hmyz

 • pozorování drobných živočichů
 • pojmenování hmyzu dle obrázků
 • využití mikroskopu
 • rozvoj řečových schopností – vyprávění příběhu
 • posloupnost vývojových stádií živočichů
 • rozvoj předmatematických představ
 • rozvoj přednesu básně
 • pohybové hry
 • rozvoj jemné motoriky

Zvířata a jejich mláďata

 • poznávání zvířat, určování jejich mláďat
 • rozvoj environmentálního myšlení
 • budování vztahu k přírodě a péči o ni
 • péče o zvířátka, užitková zvířata, domácí mazlíčci
 • rozeznávání zvuků zvířat
 • tématické tvoření
 • protahovací cvičení
 • námětové hry – farma

Cesta kolem světa – kontinenty

 • seznámení s kontinenty a národnostmi, zvyky
 • zvládání různých výtvarných technik, tvoření s novým materiálem
 • samostatnost při vystřihování a nalepování, čistota práce
 • jarní práce na zahradě MŠ
 • nácvik na vystoupení ke Dni matek
 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • ovládat koordinaci ruky a oka
 • rozvoj řečových schopností – mluvení v celých větách
 • opakování třídních pravidel, umět se domluvit s druhým, vzájemně si pomáháme

Den Země – ekologie

 • uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňuje
 • vytváření pozitivního vztahu k přírodě
 • seznámení se s recyklací odpadu
 • třídění předmětů do skupin
 • zvládat pojmy označující hmotnost (těžký, lehký, stejně)
 • správné chování k dospělým i kamarádům
 • umět navrhnout další varianty řešení
 • výtvarné skupinové práce
 • pohybové hry na postřeh a rychlost

Čarodějnice a bylinky

 • seznámení se zvykem čarodějnic
 • rozvíjet fantazii a představivost
 • poznávat rostliny a byliny – léčivé x jedovaté
 • rozšiřovat slovní zásobu dětí o nová slova
 • umět vyjádřit myšlenku, popsat situaci
 • chápat jednoduché hádanky a vtipy
 • zpívat písničky na zvukomalebné slabiky (la, ma, va, atd.)
 • chůze v daném útvaru, ohleduplný běh mezi kamarády
 • vést děti k dokončování úkolů

1. 4. 2024, Markéta Mašková
TVP – Březen: Přišlo jaro do vsi

Loučení se zimou

 • ohlédnutí za zimním obdobím
 • rozvoj řeči, dechová cvičení
 • tradice a zvyky – Morana
 • výroba a vynášení Morany
 • změny  v přírodě, jarní počasí
 • rozvoj rytmického cítění
 • vyjádření pohybu s hudbou
 • březnové pranostiky

Jarní květiny

 • určit a pojmenovat základní druhy květin
 • upevňování barev a jejich rozlišování
 • seznámení s pojmem pěstování
 • péče o rostliny, zahrádku, sázení semínek
 • cvičení k upevňování zdraví
 • rozvoj estetického cítění
 • orientační hry
 • skládání z papíru

Velikonoce

 • seznámení s tradicemi a zvyky
 • péče o zahrádku
 • jarní tvoření
 • barvení vajec
 • rozvoj řečových schopností – vyprávění příběhu
 • upevňování zrakového vnímání
 • rozvoj estetického cítění
 • rozvoj přednesu básně
 • pohybové hry a fyzická zdatnost
 • rozvoj jemné motoriky

8. 3. 2024, Markéta Mašková
TVP: Únor – Poznáváme svět

Geometrické tvary

-seznámení se základními geometrickými tvary a jejich správné určení

-třídění geometrických tvarů

-opakování barev, osvojení názvů-řazení tvarů dle barev, velikosti a dalších určených vlastností

-rozlišení vlastností dle hmatu

-používat základní pojmy označující velikost

-přijmout roli ve hře-chápání základních matematických pojmů

-zdokonalování jemné motoriky

-skládání mozaiky, puzzle-tvoření dle předlohy, grafické napodobování tvarů

-orientační cvičení ve třídě i venku

Věda a technika

- pokusy-seznámení s vědou a technikou, jak nám usnadňují život

-znát pojem experiment

-praktické zkoušení vybraných pokusů-prohlížení tematických encyklopedií

-námětové hry na “ malé vědce”-smyslové a psychomotorické hry

-vnímání posloupnosti dne-udržování pořádku při činnosti i po ní

-vědět, jak se vyhnout nebezpečí

-rozvoj týmové spolupráce

-koordinační cvičení, cvičení ke zdraví

-drobné pohybové hry

-zpěv známých i nových písní

Povolání

-jaká povolání známe, co dělá maminka a tatínek

-čím budu až vyrostu?Proč je práce důležitá?

-popis obrázků s řemesly, peníze a jejich hodnota

-tematické hry na jednotlivá povolání

-udržení rovnováhy, obratnost při podlézání

-činnosti zaměřené na sebehodnocení

-rozvoj sluchových schopností

-hádej čím jsem - hádanky na určitá povolání

-hudebně- pohybové aktivity

-rozvoj grafomotoriky - obloučky odvážným tahem

-tvoření doplňků k tematickým hrám, objevování nových materiálů

Masopust

-význam Masopustu, karnevalu

- zvyky, tradice

-karneval v MŠ, soutěže jednotlivců i dvojic

-rozvoj kooperace

- společná výzdoba třídy-”masopustní hostina”

-chůze podle hudby, taneční improvizace

-cvičení mimických svalů

-samostatnost při vystřihování, výroba masek

-vyjádření vlastních dojmů z karnevalu

-seznamování se s hudebními nástroji

-probouzení fantazie a radosti z tvořivé práce

-upevňování správného úchopu tužky

-dramatické činnost

1. 2. 2024, Markéta Mašková