Vzdělávací obsah MŠ
Třídní vzdělávací plán – září

Hurá do školky – září

Seznámení se školkou

 • připravit dětem a rodičům radostný vstup do MŠ – možnost strávit první chvíle ve školce s dětmi
 • seznámit děti se se svou třídou a značkou – hry se značkami
 • rozvíjení přátelské atmosféry mezi dětmi – svolávací písně, hry se jmény
 • rozvíjení spolupráce mezi dětmi – společné práce, taneční hry
 • sdílení společných zážitků – vyprávění v ranním kroužku
 • utváření školkových pravidel – pusinkové, želvičkové, ručičkové, srdíčkové, ouškové...
 • upevňovat návyky hygienické sebeobsluhy, sebeobsluhy při stolování
 • učíme se jednoduché úklidové činnosti
 • seznámit se se zahrádkou školky – herní prvky, záhonky, brouččí domeček
 • podporujeme správné držení tužky - grafomotorická cvičení

Kamarádi

 • podporujeme navazování přátelských vztahů mezi dětmi i mezi dětmi a učitelkami
 • vytváříme prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci dětí
 • rozvíjíme ohleduplnost a vzájemný respekt ke kamarádům
 • pomáháme mladším kamarádům – např. při oblékání v šatně, stolování
 • společné hry a vyrábění pro rozvoj spolupráce
 • vyhledávání dvojic, které k sobě patří
 • poznej kamaráda – rozvoj sluchového vnímání, slovní popis
 • co je kamarádské a co není – rozlišení vhodného a nevhodného chování
 • objevování okolí a přírody kolem školky - posilovat lásku k živé a neživé přírodě
 • taneční a pohybové hry

Domov

 • rozvíjet pocity sounáležitosti k domovu
 • rodina, kdo do ní patří, jak nás chrání rodiče – co pro nás znamená domov
 • jak vypadá náš domov a jeho okolí
 • vztahy mezi sourozenci
 • pomáháme doma rodičům
 • podpora hrubé i jemné motoriky
 • podpora sebedůvěry a vlastního vyjádření doma i v MŠ
 • dramatizace pohádky
 • řečová a hlasová chvilka
 • vyjádření písně pohybem

8. 9. 2022, Markéta Vlčková
TVP Leden


Zimní království - leden


Nový rok, Tři králové
-seznámení s tradicemi Nového roku a Tří králů
-tématické hry
-výtvarné zpracování daného tématu, využití rozdílných technik
-procvičování a rozvoj paměti a pozornosti

-určování měsíců v roce

-seznámení se znaky zimní přírody, pozorování změn v přírodě
-spontánní vypravování
-procvičení jemné i hrubé motoriky
-činnosti zaměřené na sebehodnocení
-rozvoj logického myšlení, číselná řada


Zimní sporty
-seznámení se zimními sporty, vybavení, bezpečnost
-praktický nácvik některých sportů, námětové hry
-”zimní olympiáda”
-nejrůznější druhy honiček
-cvičení ve družstvech, soutěživé hry, přesnost při hodu na cíl
-upevňování fyzické a psychické zdatnosti
-cvičení obratnosti při hrách s míčem
-procvičování zrakového vnímání, trpělivosti u jednotlivých činností
-vyjádření postavy v pohybu - dramatizace, výtvarné činnosti
-využití neverbální komunikace


Hry s ledem, sněhem a vodou, sněhuláci
-zimní hry s ledem, vodou a sněhem
-vlastnosti sněhu, vody, ledu, seznámení s jednotlivými skupenstvími
-stavby ze sněhu, bobování, zimní radovánky
-pohybové hry se zimní tématikou - reakce na signál
-vycházky v okolí MŠ, pozorování stop ve sněhu
-grafomotorická cvičení
-četba s porozuměním, rozbor příběhu
-sluchové rozlišení hlásky, doplnění rýmu
-výtvarné činnosti - vytrhávání z papíru, mačkání, rozvoj dovednosti při stříhání
-zpěv nových písní - jednotlivě i sborově


Pohádky
-seznámení s pohádkami klasickými i novými, dobro x zlo
-moje oblíbená pohádka
-oromotorika, dechová cvičení
-hudebně- pohybové činnosti
-vzbuzování zájmu o knihy, péče o knihy
-četba oblíbených pohádkových knih, rozbor příběhu (návštěva knihovny)
-dramatické ztvárnění vybrané pohádky
-jazyková cvičení, posilování důvěry ve vlastní osobnost

10. 1. 2022, Karolina Pokorná
TVP Listopad

Třídní vzdělávací program

Zima ťuká na dveře - listopad

Dušičkový týden

-seznámení s tradicemi u nás i v cizích zemích - Dušičky x Halloween

-praktické činnosti k upevnění základních poznatků

-seznámení s duchy a strašidly

-vyjadřování emocí spojených se strachem

-dramatické ztvárnění a pantomima strašidel

-vzbuzovat zájem o přírodu v okolí, pozorování přírody, zdokonalování chůze, světélkový průvod Teplýšovicemi

-rozvoj estetických a tvůrčích dovedností - rukodělné činnosti, práce s dýněmi a dalším přírodním materiálem

-tematické výtvarné činnosti, tvoření na jarmark

-rozvoj základních společensko-kulturních postojů

-procvičování pozornosti, hbitosti, reakce na signál za pomoci pohybových her

-určování hlásky na začátku slova, vytleskávání slabik

-zdokonalování jemné motoriky

Zvířátka se připravují na zimu

-vytváření vztahu k živé a neživé přírodě

-seznámení se zvířaty, která v zimě spí a která nikoliv, jaká je jejich příprava na zimu

-praktická práce s obrázky zvířat, hledání rozdílů

-jak se o jednotlivá zvířata staráme

-porovnávání velikostí - malý, menší, nejmenší

-rozvoj hlasového projevu, doprovod písní - Orffovy hud. nástroje

-poznávání a určování zvuků zvířat

-pozorování zvířat a jejich stop v lese, potrava pro zvířata

-stavba domečků pro zvířata

-rozvoj grafomotoriky

-upevňování výslovnosti při přednesu básně, vyprávění

-rozvíjení komunikačních schopností a dovedností - využití přídavných jmen (jaké to je)

-cvičení s prvky jógy, využití padáku

-experimentování a výtvarné činnosti s netradičními materiály

-určování významových kategorií - patří x nepatří

-upevňování práce ve skupině a spolupráce s ostatními dětmi

Lidské tělo a zdraví

-seznámení se všemi smysly člověka a jejich rozvoj

-sluchové a rytmické hry, vyprávění co dítě vidělo, slyšelo

-sledování a vyprávění příběhu

-mít povědomí o lidském těle a jeho vývoji, popis postavy, výtvarné vyjádření lidské postavy

-pojmenovat jednotlivé části lidského těla a některé dílčí části těla včetně orgánů

-seznámení s jednotlivými orgány a jejich funkcí

-vytváření hygienických návyků a jejich upevňování

-péče o zdraví - rozlišovat co zdraví škodí a co prospívá, znát základní pojmy ve spojení se zdravím, upozorňovat na bezpečnost - co je kulaté, hranaté, špičaté

-tématické hry - “ Péče o zoubky”, “ u lékaře”

-mít povědomí o ochraně osobního zdraví - úrazy, kde v případě potřeby hledat pomoc

-zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, dechová a relaxační cvičení

-rozvoj lokomočních pohybových dovedností

-uvědomovat si svou samostatnost a vyjadřovat vlastní názory na dané situace

-vlastnosti člověka

-konkrétní operace s materiálem (manipulace, přiřazování)

-prohlížení naučných knih

-činnosti zaměřené k seznamování s elementárními a matematickými pojmy

Oblečení

-určování jednotlivých druhů oblečení a jejich barev, materiálu

-třídění oblečení zimní x letní, celoroční - dle ročních období

-správné skládání oblečení a nácvik

-pojmenování ročních období a jejich hlavní znaky

-námětové hry s oblečením, např. PH: Na Adámka, oblékání na časový limit

-zvládnou základní pohybové dovednosti a orientaci v různém prostoru a upevňování pohybových dovedností na překážkové dráze

-cvičení na posílení břišního a zádového svalstva

-cvičení jako prevence plochých nohou

-chápání prostorových pojmů a jejich určení - vpravo x vlevo, nahoře x dole)

-udržení pozornosti při méně atraktivních činnostech

-upevňování samostatnosti při oblékání a obouvání

-rozvoj samostatnosti při dokončování zadaného úkolu, soustředěnost

-jazyková chvilka, tvoření rýmu (svetr x metr…)

-hádanky na téma oblečení

-konstruktivní a manipulační hry

-pracovní listy na rozvoj logického myšlení

-rukodělné činnosti - šití, zdobení oblečení

1. 11. 2021, Karolina Pokorná
Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán
Podzim září barvami – říjen

Sklízíme ovoce
význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka
rozlišujeme ovoce a zeleninu, pojmy nadřazené a podřazené
rozvoj fantazie při prohlížení knih a časopisů
rozvoj jemné motoriky – modelujeme ovoce a zeleninu
rozvoj grafomotoriky – závitnice oběma směry
přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí
upevňujeme správné držení těla při cvičení i běžných činnostech 
rozvoj předmatematických představ

Změny počasí
sledování rozmanitosti a změn v přírodě
chůze se správným držením těla po šikmé i zvýšené rovině se změnami délky kroku
význam vody jako důležitého činitele života
co dokáže vítr a déšť
rozvoj jemné motoriky – gymnastika prstů
rytmizace chůze
podpora správného dýchání a hlasové hygieny


Barvy a draci
třídění obrázků dle různých kritérií
pracovní zručnost s různým materiálem
správné zacházení s nůžkami
procvičujeme chůzi i běh s vyhýbáním
rozeznáváme barvy základní i doplňkové – míchání barev
hudebně-pohybové hry

Ptáci odlétají do teplých krajin
význam prostředí a změn počasí na život volně žijících zvířat
rozvoj sluchového vnímání 
určování první hlásky slova
určujeme první a poslední prvek v řadě
různé typy chůze – po špičkách, po patách, po hranách chodila
cviky vedoucí k podpoře nožní klenby
rovnovážná cvičení

21. 10. 2021, Markéta Vlčková