Čtení nás baví

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit čtenářskou gramotnost u žáků, podpořit jejich vztah ke knize, podnítit jejich zájem o knihu, seznámit je s tím jak kniha vzniká, kdo všechno se na knize podílí. Vést žáky ke spolupráci, vzájemné kooperaci, naučit se využívat internet k vyhledání důležitých informací, diskuzi, umět komunikovat, umět obhájit si své myšlenky a nápady.

Děti divadlu – divadlo dětem

Hlavním cílem tohoto projektu je rozvíjet kulturní cítění u žáků, podpořit rozvoj dramatické výchovy, vzájemné spolupráce a sociálního cítění. Umožníme tak i místním dětem zakusit, jak tvrdý je umělcův chléb a vyzkoušet si na vlastní kůži divadelní prkna a nasát atmosféru velkého divadla.
Zároveň jsme přesvědčeni, že tak nabídneme dětem s handicapem určitou formu kulturního zážitku, byť na neprofesionální bázi.

Jarní probuzení

Hlavním cílem tohoto projektu je upevnit znalosti z prvouky týkající se jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit čtenářskou gramotnost u žáků, podpořit jejich vztah k přírodě, podnítit jejich zájem o přírodu, seznámit je s tím jaké procesy se dějí v přírodě na jaře,jak se máme v přírodě a k přírodě chovat. Vést žáky ke spolupráci, vzájemné kooperaci, naučit se využívat internet k vyhledání důležitých informací, diskuzi, umět komunikovat, umět obhájit si své myšlenky a nápady.

Masopust

Hlavním cílem projektu je vzbudit zájem žáků o lidovou tradici, příprava masek na masopustní průvod, skupinová práce  vzájemná kooperace napříč ročníky.

Velikonoční vajíčko

Hlavním cílem tohoto projektu je upevnit znalosti z prvouky týkající se svátků jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit čtenářskou gramotnost u žáků, podpořit jejich vztah k přírodě, podnítit jejich zájem o přírodu, seznámit je s tím jaké procesy se dějí v přírodě na jaře,jak se máme v přírodě a k přírodě chovat. Vést žáky ke spolupráci, vzájemné kooperaci, naučit se využívat internet k vyhledání důležitých informací, diskuzi, umět komunikovat, umět obhájit si své myšlenky a nápady.

Projekt P1 – Osobnostní a sociální výchova

Hlavním cílem tohoto projektu je naučit žáky, že mají možnost utvářet si integrovaný pohled na problematiku osobnostní a sociální výchovy. Pozitivně ovlivňovat proces sebepoznání. Směřovat postoje žáků a vytváření hodnotového žebříčku. Naučit hledat cestu ke spokojenosti založené na dobrém vztahu k sobě samému i celému světu. Učit žáky vnímat odlišnosti, jako příležitost k obohacení, nikoliv jako zdroj konfliktu.

Projekt P2 – Výchova demokratického člověka

Hlavním cílem tohoto projektu je vyvolat a podpořit zájem u žáků o demokratické prostředí, naučit je chápat, co demokratické jednání obnáší, naučit je respektovat a tolerovat druhé. Uvědomit si, že demokratický občan zná svá práva a povinnosti…

Projekt P3 – výchova k myšlení v evropských souvislostech

Hlavním cílem tohoto projektu je nabídnout žákům prostřednictvím činnostního učení možnost utvářet si integrovaný pohled na život v evropském a mezinárodním prostoru a pozitivně ovlivňovat proces a rozvíjení klíčových kompetencí žáků s uplatněním širšího spektra dovedností. Stimulovat postoje a hodnotový systém žáků a učit je vnímat odlišnosti jako příležitost k vlastnímu obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu.

Projekt P4 – Multikulturní výchova

Hlavním cílem tohoto projektu je nabídnout žákům pomocí vlastní zkušenosti utvářet si integrovaný pohled na problematiku multikulturativy. Pozitivně ovlivňovat a rozvíjet klíčové kompetence žáků. Stimulovat postoje a hodnotový žebříček žáků, učit je vnímat odlišnosti pozitivně.

Projekt P5 – Enviromentalní vzdělávání

Hlavním cílem tohoto projektu je naučit žáky vnímat ochranu životního prostředí, jako nedílnou součást našeho života, pochopit vztah člověka a přírody a jeho dopady na životní prostředí, pozitivně ovlivňovat proces a rozvíjení klíčových kompetencí žáků s uplatněním širšího spektra dovedností.

Projekt P6 – Enviromentální vzdělávání – dopravní výchova

Hlavním cílem tohoto projektu je aučit žáky vnímat ochranu svého života a života jiných lidí, jako nedílnou součást, pochopit vztah člověka k dopravním prostředkům, k jeho zdraví a dopady silničního provozu na životní prostředí. Pozitivně ovlivňovat proces a rozvíjení klíčových kompetencí žáků s uplatněním širšího spektra dovedností.

Projekt P7 – Mediální výchova

Hlavním cílem tohoto projektu je nabídnout žákům prostřednictvím činnostního učení možnost utvářet si integrovaný pohled na problematiku médií, stimulovat hodnotový postoj žáků.